Laatste update: 1 september 2022

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, adviezen, overeenkomsten en opdrachten die daaruit voortvloeien Bezorging Maasstad B.V., met betrekking tot de door haar te verrichten diensten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Gedurende de geldigheidsduur van een offerte, aanbieding dan wel tijdens de looptijd van een overeenkomst is Bezorging Maasstad B.V. te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien Bezorging Maasstad B.V. hiertoe overgaat, zal zij opdrachtgevers tenminste 30 dagen voor de inwerkingtreding van voornoemde wijziging op de hoogte stellen door een algemene kennisgeving op haar website en/of door een mededeling daarvan aan opdrachtgevers.
1.3 Toepasselijkheid van de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2. OFFERTES EN TARIEFLIJSTEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Bezorging Maasstad B.V. zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel opgegeven prijs.
2.2 Elke offerte en/of aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden. Mochten de in de offerte en/of aanbieding genoemde aantallen, formaten, gewichten, of anderszins gewijzigd worden, of bij de uitvoering van een opdracht afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte aanbieding en/of offerte, dan behoudt Bezorging Maasstad B.V. – ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden – zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan geldende prijs conform het tariefbeleid van Bezorging Maasstad B.V. en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan.
2.3 Elke aanbieding en/of offerte c.q. tarieflijst heeft een geldigheidsduur van dertig dagen na datering.

 

3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

Een overeenkomst met Bezorging Maasstad B.V. komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging door Bezorging Maasstad B.V. of indien door Bezorging Maasstad B.V. uitvoering aan de opdracht wordt gegeven nadat opdrachtgever een aanbieding of offerte schriftelijk heeft geaccepteerd gedurende de geldigheidsduur van die aanbieding of offerte. Indien Bezorging Maasstad B.V. aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als volledig en juist, tenzij opdrachtgever direct, doch uiterlijk binnen vier werkdagen of zoveel eerder als dat uitvoering van de opdracht is overeengekomen (zijnde maandagen tot en met vrijdagen) tegen de opdrachtbevestiging schriftelijk, hieronder ook te verstaan per e-mail, protesteert. Wijzigingen in de overeenkomst gelden slechts indien deze schriftelijk door Bezorging Maasstad B.V. zijn bevestigd.

 

4. OMVANG OVEREENKOMST

4.1 De inhoud van de overeenkomst is beperkt tot hetgeen is overeengekomen of tot hetgeen door Bezorging Maasstad B.V. is geleverd c.q. gepresteerd.
4.2 Bezorging Maasstad B.V. kan de aanvang van haar dienstverlening (al dan niet ten aanzien van een specifieke opdracht) opschorten voor de duur dat zij van opdrachtgever niet de juiste informatie en/of gegevens heeft ontvangen voor uitvoering van de opdracht, danwel een vermoeden daarvan heeft.
4.3 Indien Bezorging Maasstad B.V. genoodzaakt is om, al dan niet op verzoek van opdrachtgever, additionele (niet vooraf door partijen overeengekomen) werkzaamheden te verrichten dan oorspronkelijk in de opdracht begrepen, dan zal Bezorging Maasstad B.V. met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid deze additionele werkzaamheden uitvoeren om eventuele onnodige vertraging in de uitvoering van de opdracht te voorkomen. Voornoemde werkzaamheden zullen dan bij opdrachtgever apart in rekening worden gebracht, afzonderlijk van hetgeen door Bezorging Maasstad B.V. reeds uit hoofde van de oorspronkelijke opdracht bij opdrachtgever is/wordt gebracht.
4.4 Onder situaties waarin Bezorging Maasstad B.V. genoodzaakt is om additionele (niet vooraf door partijen overeengekomen) werkzaamheden te verrichten, als bedoeld in bovenstaand lid, wordt in ieder geval – niet limitatief – verstaan de omstandigheid dat de aan Bezorging Maasstad B.V. verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de door opdrachtgever opgegeven gegevens, dan wel niet voldoen aan redelijk daaraan te stellen maatstaven en/of niet overeenstemmen met de door Bezorging Maasstad B.V. ten behoeve van de specifieke dienst aangegeven aanleverspecificaties.

 

5. PRIJZEN

5.1 De door Bezorging Maasstad B.V. opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
5.2 De door Bezorging Maasstad B.V. bevestigde prijzen gelden slechts ten aanzien van de door opdrachtgever aangegeven informatie en opgegeven formaten, aantallen, gewichten e.d. van de aangeleverde zaken. In het geval Bezorging Maasstad B.V. bij de uitvoering van haar dienstverlening afwijkingen constateert in de daadwerkelijke formaten, aantallen, gewichten en/of anderszins, dan zal zij de additionele kosten hiervoor bij opdrachtgever in rekening brengen.
5.3 Bezorging Maasstad B.V. is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken.
5.4 Bezorging Maasstad B.V. heeft, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bij langer lopende overeenkomsten (duurovereenkomsten) het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalenderjaar aan te passen overeenkomstig het consumentenprijs-indexcijfer alle huishoudens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2006 = 100).
5.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 5.4 heeft Bezorging Maasstad B.V. in geval van een duurovereenkomst (als bedoeld in artikel 13) te allen tijde het recht om na de initiële (overeengekomen bepaalde) termijn algemene tariefswijzigingen door te voeren, van welke wijziging zij opdrachtgever tijdig op de hoogte zal stellen. Indien opdrachtgever met deze wijziging niet akkoord is heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum van ingang wijziging.

 

6. WEIGERING VAN LEVERING

Bezorging Maasstad B.V. behoudt zich het recht voor een opdracht niet of niet verder uit te voeren zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
• het door de klant verstrekte materiaal, fysiek dan wel digitaal, monsters of voorwerp naar inhoud, vorm of doel strijdig blijkt te zijn met enige wettelijke bepaling, de richtlijnen zoals verwoord in de codes van de Stichting Reclame Code, de openbare orde, de goede zeden of de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer is betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen; en/of
• het door de klant verstrekte materiaal, fysiek dan wel digitaal, monster of voorwerp niet te verwerken is of op andere wijze de dienstverlening door toedoen van opdrachtgever of van derden dreigt te vertragen, in al welke gevallen de opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van de schade en rentederving en het betalen van eventuele kosten aan Bezorging Maasstad B.V.; en/of
• het door de klant verstrekte materiaal, fysiek dan wel digitaal, direct strijdig is met het ondernemingsbelang van Bezorging Maasstad B.V.; en/of
• Bezorging Maasstad B.V. enige andere voor haar moverende redenen heeft de dienstverlening ten aanzien van het verstrekte materiaal, fysiek dan wel digitaal, niet uit te voeren, zoals in het geval Bezorging Maasstad B.V. het aangeleverde materiaal, fysiek dan wel digitaal, niet geschikt acht voor een bepaalde doelgroep, aanstootgevend vindt, etc.

 

7. AANLEVERING OPSLAG EN VERVOER VAN MATERIALEN

7.1 Aanlevering van het materiaal, fysiek dan wel digitaal, kan alleen plaatsvinden indien opdrachtgever aan Bezorging Maasstad B.V. opdracht heeft gegeven voor het verrichten van diensten als bedoeld in artikel 3. Aanlevering dient te geschieden overeenkomstig de door Bezorging Maasstad B.V. aangegeven instructies.
7.2 Indien opdrachtgever zich niet houdt aan het bepaalde in de aanleverspecificaties, heeft Bezorging Maasstad B.V. het recht extra kosten in rekening te brengen, onverminderd het recht van Bezorging Maasstad B.V. om uitvoering van de desbetreffende opdracht te weigeren.
7.3 Indien van toepassing zal de door of namens de opdrachtgever bij aflevering van de materialen verstrekte informatie (zoals aangegeven hoeveelheden, aangegeven indrukken, gewichten, vormen, afmetingen en anderszins) door Bezorging Maasstad B.V. als juist worden aangenomen. Bezorging Maasstad B.V. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verschillen tussen de aangeleverde en de overeengekomen hoeveelheden, indrukken, gewichten, vormen en afmetingen. Indien van toepassing tekent Bezorging Maasstad B.V. bij aflevering uitsluitend voor ontvangst. Ondertekening ziet niet op de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie. Bezorging Maasstad B.V. behoud zich te allen tijde het recht voor om de aangeleverde materialen te controleren op aantallen, indrukken en kwaliteit. Bezorging Maasstad B.V. kan na deze controle de afwijkingen melden aan opdrachtgever. Bezorging Maasstad B.V. zal eventuele kosten als gevolg van afwijkingen van de door opdrachtgever verstrekte informatie bij opdrachtgever in rekening brengen.
7.4 Bij niet tijdige aanlevering van de materialen is de opdrachtgever gehouden tot vaststelling van een nieuwe verspreidings- en/of publicatietermijn, met inachtneming van de op dat moment bestaande mogelijkheden voor uitvoering van de opdracht door Bezorging Maasstad B.V., hetgeen ter beoordeling staat van Bezorging Maasstad B.V.. Bezorging Maasstad B.V. heeft het recht om alle door niet tijdige aanlevering ontstane kosten aan de opdrachtgever door te berekenen.
7.5 De in opslag staande materialen bij Bezorging Maasstad B.V. zijn verzekerd tegen brand- en waterschade, explosieen schade door vliegtuigongelukken. Alle vervoer van materialen ter uitvoering van een opdracht door Bezorging Maasstad B.V. geschiedt voor risico van de opdrachtgever en is dientengevolge niet verzekerd. Het te verwerken of te bezorgen materiaal kan desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden, ten laste van de opdrachtgever. Bij niet verzekering door opdrachtgever aanvaardt Bezorging Maasstad B.V. voor de genoemde risico’s geen aansprakelijkheid. Ten aanzien van opslag en vervoer van monsters en voorwerpen gelden nadere in overleg met Bezorging Maasstad B.V. aan te geven regels. Zonder nadere instructie heeft Bezorging Maasstad B.V. het recht om restanten van drukwerken, zijnde drukwerken die resteren nadat de opdracht is uitgevoerd en waarvan door Bezorging Maasstad B.V. redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verspreiding van het betreffende drukwerk op een ander moment niet meer verlangd zal worden, te vernietigen tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.
7.6 Indien restanten op verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd, worden deze voor rekening van de opdrachtgever getransporteerd naar de door de opdrachtgever aangegeven plaats. Voor materialen van opdrachtgever, welke langer dan twee weken bij Bezorging Maasstad B.V. zijn opgeslagen, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend per palletplaats per week.
7.7 Bezorging Maasstad B.V. is bevoegd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van materialen en/of restantzendingen, op te schorten tot al haar vorderingen op de opdrachtgever zijn voldaan, onverschillig of deze vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft Bezorging Maasstad B.V. ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren. Eén maand nadat Bezorging Maasstad B.V. haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft Bezorging Maasstad B.V. het recht de materialen van opdrachtgever of restanten voor rekening van opdrachtgever te laten vernietigen.

 

8. ANNULERING VAN EEN OPDRACHT

8.1 Bij annulering van een opdracht, of aanpassing van de overeengekomen termijn waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd (beide situaties hierna ook wel te noemen “annulering”), heeft Bezorging Maasstad B.V. het recht minimaal 30% van de factuurwaarde van de geannuleerde opdracht bij opdrachtgever in rekening te brengen.
8.2 In geval van beëindiging van een duurovereenkomst, of beperking van een in een overeenkomst afgesproken omvang, zal aan opdrachtgever een vergoeding in rekening worden gebracht conform de hierboven beschreven methodiek.

 

9. VERSPREIDING(STERMIJN)

9.1 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen kan geen aanspraak gemaakt worden op exclusieve verspreiding van drukwerken, voorwerpen of monsters. Voor exclusieve verspreidingen worden per opdracht naast deze algemene voorwaarden nadere voorwaarden vastgesteld en gelden speciale tarieven.
9.2 Overeengekomen verspreidingstermijnen zijn geen fatale termijnen. Bezorging Maasstad B.V. spant zich in om zich zoveel mogelijk aan de verspreidingstermijnen te houden, doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige verspreiding of een overschrijding van de verspreidingstermijn, of een verschuiving als gevolg van nationale of lokale feestdagen. Een zodanige voortijdige verspreiding of overschrijding van de verspreidingstermijn verplicht Bezorging Maasstad B.V. niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betaling van facturen op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht om na het verstrijken van de verspreidingstermijn Bezorging Maasstad B.V. schriftelijk te sommeren binnen een redelijke termijn te verspreiden. Bij overschrijding van deze termijn heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden met een opzegtermijn van 30 dagen.
9.3 Verspreidingstermijnen als in bovenstaand lid bedoeld zijn slechts van toepassing indien de te verspreiden materialen op de overeengekomen dag en locatie en op het overeengekomen tijdstip door opdrachtgever bij Bezorging Maasstad B.V. zijn afgeleverd.

 

10. INVOEGEN

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezorging Maasstad B.V. zogenoemde inserts, ook wel bijsluiters in de vorm van schriftelijke communicatie dan wel goederen e.d. in de te verspreiden drukwerken te voegen. Hiervoor gelden eveneens speciale tarieven welke op aanvraag worden verstrekt.

 

11. BETALING

11.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
11.2 Als het factuurbedrag niet binnen de overeengekomen betalingstermijn is ontvangen, is opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd als bedoeld in artikel 6:119 a BW. Tevens is Bezorging Maasstad B.V. gerechtigd om haar verdere dienstverlening voor de duur dat de betaling achterwege blijft op te schorten.
11.3 Bezorging Maasstad B.V. is gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de prijs dan wel enige andere zekerheid te verlangen voor de betaling van de prijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de uitvoering van de overeenkomst. Bij (overeengekomen) gebruikmaking door Bezorging Maasstad B.V. van diensten van derden dienen de daaraan verbonden kosten en/of tarieven te allen tijde vooraf te worden voldaan.
11.4 Indien opdrachtgever nalatig blijft in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van alle kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe advisering, waarvan de hoogte wordt bepaald op tenminste 15% van het totaal verschuldigde factuurbedrag met een minimum van € 250,-.
11.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook als de opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
11.6 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn betalingsverplichting op te schorten dan wel deze te verrekenen.
11.7 Voor bepaling van de hoogte van de factuur zijn de administratie- en registratiegegevens van Bezorging Maasstad B.V. bepalend.
11.8 Als opdrachtgever niet akkoord is met het factuurbedrag of een onderdeel daarvan dient hij dit binnen 3 maanden gerekend vanaf de factuurdatum aan Bezorging Maasstad B.V. mede te delen. Zonder tegenbewijs van opdrachtgever is de door Bezorging Maasstad B.V. gevoerde administratie juist.
11.9 Reclamatie leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichting. Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bezorging Maasstad B.V. niet gerechtigd tot verrekening van het factuurbedrag of een onderdeel daarvan met enige vordering op Bezorging Maasstad B.V..

 

12. OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT

12.1 Bij niet nakoming door de opdrachtgever van een opeisbare vordering, heeft Bezorging Maasstad B.V. het recht de verdere nakoming van haar verplichtingen die voortvloeien uit alle tussen Bezorging Maasstad B.V. en opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij niet nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering alle vorderingen van Bezorging Maasstad B.V. op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar.
12.2 Bovenbedoeld opschortingsrecht komt Bezorging Maasstad B.V. ook toe indien zij goede gronden heeft om aan te nemen dat opdrachtgever toerekenbaar tekort zal schieten in de nakoming van een betalingsverplichting, tenzij door opdrachtgever voldoende zekerheid wordt gesteld. Deze aanname kan gebaseerd zijn op informatie van derde partijen, bijvoorbeeld een beoordeling van een kredietverzekeringsmaatschappij.

 

13. DUUROVEREENKOMST

13.1 In het geval partijen een (duur)overeenkomst zijn aangegaan, is deze overeenkomst tussen partijen geldig voor de daar in vastgestelde bepaalde tijd, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Na afloop van deze bepaalde tijd wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een bepaalde tijd van één jaar, tenzij een partij haar met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden tegen het einde van de bepaalde tijd bij aangetekende brief heeft opgezegd.
13.2 Elk van de partijen heeft het recht de duurovereenkomst, geheel of gedeeltelijk, zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
(i) de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de duurovereenkomst, deze tekortkoming ontbinding rechtvaardigt en nakoming uitblijft nadat deze partij in gebreke is gesteld waarbij een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld;
(ii) de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;
(iii) de andere partij in staat van faillissement is verklaard of met betrekking tot deze partij een faillissementsaanvraag is ingediend;
(iv) de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;
(v) de andere partij handelt in strijd met de wet- en regelgeving, de goede zeden en/of hetgeen is betaamd in het maatschappelijk verkeer.

 

14. OVERMACHT

14.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
14.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Bezorging Maasstad B.V. te komen: uitermate slechte weersomstandigheden, werkstakingen, ernstige vorst, abnormale waterstanden, overstroming, stroomstoringen, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, het opheffen of onbereikbaar zijn van een door een derde beheerde webpagina, alsmede iedere andere situatie waarop Bezorging Maasstad B.V. geen (beslissende) controle kan uitoefenen, en alsmede elke omstandigheid van welke aard ook, waardoor het uitvoeren van de opdracht voor Bezorging Maasstad B.V. onmogelijk wordt of meer bezwaren oplevert dan Bezorging Maasstad B.V. bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten.

 

15. KLACHTEN

15.1 Klachten dienen binnen 5 werkdagen na de laatste dag van de geplande uitvoering van de opdracht schriftelijk en deugdelijk onderbouwd te worden gemeld bij Bezorging Maasstad B.V.. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op grond van een klacht op te schorten.
13.2 Bij het indienen van eventuele klachten dienen ten minste de postcodes en huisnummers te worden vermeld waar de klacht betrekking op heeft.
15.3 Bij repeterende klachten of meerdere klachten die betrekking hebben op één bezorgwijk binnen de verspreidperiode van één week, onderzoekt Bezorging Maasstad B.V. het ontstaan van de klachten en neemt zij indien nodig maatregelen. Daarnaast wordt de verspreidingskwaliteit gemeten en regelmatig gecontroleerd aan de hand van de rapportages van een door Bezorging Maasstad B.V. ingeschakeld onafhankelijk onderzoeksbureau.
15.4 Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door:
a) Huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is;
b) Woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is;
c) Woonwagens of woonschepen;
d) Pensions;
e) Hotels;
f) Sanatoria;
g) Ziekenhuizen en industrieterreinen;
h) Bejaarden- en verzorgingstehuizen;
i) Wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan beschikken;
j) Wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;
k) Daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes op slot zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of gevaarlijk is zich te begeven;
l) Vertragingen in de verspreiding door overmacht, waaronder tevens dient te worden verstaan uiterst slechte weersomstandigheden;
m) Adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen ontvangen.
15.5 Indien de juistheid van een klacht vastgesteld moet worden, dan kan zulks uitsluitend geschieden aan de hand van de door Bezorging Maasstad B.V. gehanteerde methode van klachtenonderzoek.
15.6 Bezorging Maasstad B.V. spant zich in om een optimale verspreiding van het drukwerk te verzorgen. De kwaliteit van de verspreiding wordt door Bezorging Maasstad B.V. gecontroleerd aan de hand van een eigen kwaliteitsbeheersingssysteem. In dit systeem worden alle klachten over de verspreiding opgeslagen.
15.7 Ondanks het feit dat Bezorging Maasstad B.V. geen garanties geeft met betrekking tot de kwaliteit van de verspreiding van het drukwerk, stelt Bezorging Maasstad B.V. het op prijs dat klachten over de verspreiding bij haar worden gemeld.

 

16. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 De omvang van iedere aansprakelijkheid van Bezorging Maasstad B.V. in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen steeds beperkt tot de factuurwaarde van (dat deel van) de opdracht (exclusief BTW), waardoor of in verband waarmee de aansprakelijkheid is ontstaan. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Bezorging Maasstad B.V.. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder begrepen echter niet beperkt tot gevolgschade, verlies of wijziging van de gegevens, gederfde winst, schade van derden, overheidsvorderingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade aan de IT-infrastuctuur c.q. software van opdrachtgever die o.a. is ontstaan als gevolg van het gebruik, toepassing of bediening van de IT-infrastructuur c.q. software dan wel als gevolg (computer) virussen, replicerende computerprogramma’s en ongewenste installaties, gemiste besparingen en imagoschade, is expliciet uitgesloten.
16.2 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid van Bezorging Maasstad B.V., is Bezorging Maasstad B.V. in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, waarvan uitsluitend sprake is indien minimaal 40% van de totale drukoplage van minimaal 3.000 exemplaren niet of vertraagd is verspreid en naverspreiding in die plaatsen of gedeelten waar omissies werden aangetoond niet meer mogelijk is, slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
16.3 In geval van een niet volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht, heeft opdrachtgever geen recht op teruggave en/of de waarde van de niet verspreide materialen. Bezorging Maasstad B.V. is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade wegens overschrijding van verspreidingstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of feestdagen en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen.
16.4 Bezorging Maasstad B.V. zal zich inspannen om opdrachtgever met uiterste zorg te adviseren over en te helpen met het vaststellen van verspreidgebieden. De uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid voor de te verspreiden gebieden berust bij de opdrachtgever. Bezorging Maasstad B.V. is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verspreidgebieden die opdrachtgever selecteert, of in opdracht van de opdrachtgever worden geselecteerd, Op verzoek ontvangt de opdrachtgever een specificatie van de te verspreiden gebieden op plaats en/of vier positioneel postcode niveau.
16.5 Bezorging Maasstad B.V. spant zich in voor een optimale verspreiding van de materialen van opdrachtgever. Bezorging Maasstad B.V. verleent geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht en de verspreidingsdichtheid van de materialen.

 

17. ADVIEZEN

Eventuele adviezen van Bezorging Maasstad B.V. gelden slechts als indicatie. Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de door Bezorging Maasstad B.V. gegeven adviezen.

 

18. PRIVACY

18.1 Opdrachtgever garandeert dat, met betrekking tot de persoonsgegevens die hij aan Bezorging Maasstad B.V. verschaft, hij voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en dat deze wet- en regelgeving toestaat dat deze persoonsgegevens aan Bezorging Maasstad B.V. worden verschaft en dat deze gegevens door Bezorging Maasstad B.V. worden bewerkt.
18.2 Opdrachtgever zal Bezorging Maasstad B.V. vrijwaren tegen alle aanspraken van derden die voortspruiten uit het niet voldoen door opdrachtgever aan deze wet- en regelgeving.
18.3 Bezorging Maasstad B.V. draagt er zorg voor dat haar werknemers en de derden die betrokken zijn bij de uitvoering van opdracht zich zullen houden aan het bepaalde in dit artikel.
18.4 Bezorging Maasstad B.V. zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen Data met zich brengen.

 

19. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

19.1 Enige intellectuele eigendomsrechten die in opdracht van opdrachtgever of anderszins tijdens de uitvoering van de opdracht mochten ontstaan, blijven het eigendom van Bezorging Maasstad B.V., tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
19.2 Indien Bezorging Maasstad B.V. voor het uitvoeren van de opdracht enige intellectuele eigendomsrechten van opdrachtgever beschikbaar krijgt gesteld, blijft het eigendom hiervan bij opdrachtgever berusten. Opdrachtgever garandeert dat Bezorging Maasstad B.V. gerechtigd is om de intellectuele eigendomsrechten te gebruiken voor de uitvoering van de opdracht, waaronder mede kan worden verstaan het (laten) delen aan of door derden. Opdrachtgever vrijwaart Bezorging Maasstad B.V. voor enige aanspraken van derden terzake een inbreuk op intellectueel eigendomsrecht van een derde.
19.3 Bezorging Maasstad B.V. heeft het recht, en voor zover nodig geeft opdrachtgever daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming, om de door opdrachtgever aangeleverde materialen onder meer aan te passen en te wijzigen voor publicatie en uitvoering van de opdracht als bedoeld in artikel 19.2.

 

20. TOEPASSELIJK RECHT EN DOMICILIEKEUZE

Op geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Bezorging Maasstad B.V. is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt door partijen nadrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door de bevoegde rechter te Barendrecht, tenzij Bezorging Maasstad B.V. de voorkeur mocht geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever of dwingend recht anders voorschrijft.

Minimale leeftijd om te starten met bezorgen

0

Gemiddeld aantal kranten per bezorgwijk

0

Gemiddelde looptijd per bezorgwijk (in minuten)

0